The Reverend Ana Thomas Recites the Pledge of Allegiance on the Podium of the NYS Senate, April 5, 2011

Ruben Diaz

April 08, 2011