Senator Addabbo playing Nok-Hockey at STARS community day