Sen. Smith with Sen. Jeff Klein 1/9/13

    Sen. Smith with Sen. Jeff Klein 1/9/13