DAILY POUND RIDGE: BALL BRINGS CASE AGAINST FRACKING TO POUND RIDGE